top of page

2023.5.19 - 7.8
Undulation
Kehan Lai

 

Past Exhibition

2022.3.7 - 5.1
Gesture
Buwei Hu

2023.1.31 - 2.25
Winter Exhibition 2022
 

2022.10.29 - 12.24
Tingling
Nan Nan

2022.7.23 - 9.03
There’s a Fire Germinating in My Chest
DAZHI

2022.06.07 - 07.16
Artificial Enlightenment 
Zoe Li & S.H.Y

2022.04.26 - 05.28
Neighborhood
Katie Venugopal Hobbs & Gun Fazhan

2022.01.08 - 03.05
Winter Exhibition 2021

2021.10.1-10.31
Mini Project @ SO
Wei Tao & Nan Nan

 

2021.06.08 - 7.13
Leonardo's Secret Life
Mimi Shi Co., Ltd

2021.01.23 - 3.27
Make A Turn
Yana Pan & Chayu Jun

2020.11.20 - 12.13
Winter Exhibition 2020

 

bottom of page